Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad is bij wet geregeld. De directie/het bestuur zal aan deze raad haar beleid voorleggen ter advisering of ter instemming. De MR bestaat uit twee ouders en twee personeelsleden. De ouders worden gekozen middels een verkiezing door de ouders en de leerkrachten worden op een teamvergadering gekozen door het team. Op de MR is het Medezeggenschapsreglement van SIMON van toepassing.

Uit de MR worden één lid vanuit de ouders en één lid vanuit het team afgevaardigd naar de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van alle SIMON scholen. Zij adviseren of stemmen in met het beleid wat voor alle scholen geldt.

Medezeggenschapsraad:
Voorzitter Meltem Polat
deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl