MR

De medezeggenschapsraad is bij wet geregeld. De directie/het bestuur zal aan deze raad haar beleid voorleggen ter advisering of ter instemming. De MR bestaat uit drie ouders en drie personeelsleden. De ouders worden gekozen middels een verkiezing door de ouders en de leerkrachten worden op een teamvergadering gekozen door het team. Op de MR is het Medezeggenschapsreglement van SIMON van toepassing.

Uit de MR kunnen één lid vanuit de ouders en één lid vanuit het team voorgedragen worden voor de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van alle SIMON scholen. Zij adviseren of stemmen in met het beleid wat voor alle scholen geldt.

Leden van de MR:
Aasia Mawlid  PMR
Maria vd Berg PMR
Emine Bolat    OMR
Aadra Amhrar OMR

mrbedir@simonscholen.nl