Ouderraad

Op veel basisscholen zijn ouders vrijwillig en actief betrokken bij de praktische ondersteuning van het onderwijs. Een ouderraad bepaalt, samen met directie, team en medezeggenschapsraad, het gezicht van een school. Samen zorgen zij ervoor dat een school goed draait en dat er een veilig en warm klimaat ontstaat voor de leerlingen.

Op welke wijze een OR functioneert ligt niet in een of andere wet vast. De manier waarop ouders meewerken en meedenken op school, wordt door hen zelf ingevuld, uiteraard in overleg met directie en team.

Ook basisschool Bedir heeft een actieve ouderraad. Zij kiest ervoor niet uitsluitend als ‘boodschappenjongen’ van directie en team te functioneren, maar wil ook meedenken en meepraten over de manier waarop basisschool Bedir zich profileert.

Nieuwe OR-leden worden aangedragen door leden van de OR en na overleg toegevoegd aan de OR. De OR vergadert gemiddeld per 4/6 weken en bij deze vergaderingen is ook de directeur aanwezig. De ouders die interesse hebben mogen deelnemen aan deze vergaderingen en kunnen de notulen inzien.

Vergaderdata schooljaar 2023-2024:

  • 6 september
  • 4 oktober
  • 1 november
  • 6 december
  • 7 februari
  • 6 maart
  • 3 april
  • 3 juli

 Wat doet de OR?

De OR werkt samen met het team mee aan de organisatie en de uitvoering van feesten zoals Ramadan en Ramadanfeest, Offerfeest. Ook organiseert zij activiteiten zoals het avondvierdaagse, iftar , bazaar, schoolreis. Helpen bij organiseren van diverse activiteiten zit er natuurlijk ook bij zoals; Hulp bij schaatsen, schoolvoetbal, schoolkamp, studiereis, activiteiten verkeer, schoolfoto,  etc

De OR streeft ernaar dat meer ouders zich betrokken voelen bij de school. Aan de werkzaamheden van de OR kunnen ouders actief deelnemen. Ter ondersteuning van het werk van de OR worden regelmatig hulpouders gevraagd. Hiervoor heeft de ouderraad een hulpouder app met benaming van ‘ToppeOudersVanBedir’ om ouders sneller en makkelijker te kunnen benaderen. Indien je een betrokken ouder bent en ervoor open staat om te helpen wanneer dat kan mag je dit aangeven bij een van de ouderraadleden zodat je wordt toegevoegd aan de app groep.

De ouderraad wil, als vertegenwoordiger van alle ouders van de vereniging, een positieve bijdrage leveren aan de activiteiten die op school worden georganiseerd. De extra activiteiten zijn alleen mogelijk als deze financieel ondersteund worden. Daarvoor zijn de vrijwillige ouderbijdrage van € 50,00 bestemd.

Het IBAN nummer van de oudervereniging is NL80INGB0104118768

Wat doet de OR niet?

De OR functioneert vaak als klankbord van de ouders, maar zij is geen probleem oplosser wanneer u problemen op school tegenkomt. De OR zal u altijd doorverwijzen naar een leerkracht of de directie. Ook over beleidszaken beslist de OR niet mee, dat is een taak van de MR, maar zij zal wel de ontwikkelingen kritisch volgen en zo nodig haar mening en ideeën naar voren brengen.

Leden van de OR:

Voorzitter: Karima El Boujaddayni
Penningmeester: Busra Bas
Leden: Deniz Bozkurt, Sukran Yuksel, Sule Yuksel, Marian Abdullahi Derya Akdemir 

ouderraad.bedir@simonscholen.nl

IBAN nummer ouderraad: NL62ABNA0483740675